Prosjekter

Bakgrunnen for arbeidet

I arbeidet med å utvikle bibliotekplanen for Troms i 2010 kom det fram et ønske om økt fokus på utvikling av bibliotekrommene i Troms. Dette for bedre kunne tilrettelegge for ønskede aktiviteter og framtidas utfordringer. Derfor arrangerte vi et bibliotekromseminar i Alta i mai 2011 (i forkant av Nordnorsk bibliotekkonferanse) hvor mange biblioteksjefer fra Troms deltok. Her ble det diskutert og lagt planer for en søknad til Nasjonalbiblioteket.

Vi søkte og fikk tildeling for et treårig prosjekt – som hadde sin oppstart 1. januar 2012.

Mål for prosjektet har vært:

«Å utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur- og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer.»

Prosjektet har utviklet «nye» bibliotekrom i Troms gjennom ombygginger, oppussinger, omorganisering og nyinnredning i både små og større bibliotek i fylket i kompaniskap med kommunene. Vi har hatt mange små og litt større prosjekter gående de siste årene som vi nå kan vise fram med stolthet.

Prosjektet Bibliotekrom i Troms har bidratt til å forbedre bibliotekrommene i Troms gjennom kompetanseheving, utviklingsprosesser og fysiske endringsprosjekter innenfor realistiske rammer. Våren og høsten 2012 ble det gjennomført en bred kartlegging av behov, potensiale og muligheter for samhandling og samarbeid i kommunene. Best mulig tilrettelegging for funksjoner og aktiviteter som foregår i bibliotekene, sett i forhold til lokalsamfunnet og de ulike brukergruppene, var det viktigste perspektivet og en bærebjelke og en forutsetning for alle delprosjekter som det ble inngått samarbeid om.

Styringsgruppa for bibliotekromprosjektet nedsatte i møte høsten 2012 noen kriterier for utvelgelse av kandidater. Geografisk spredning, størrelsen på kommunene, i tillegg til ulikhet og mulighet for samhandling/samarbeid med andre var viktig i valget. Kriteriene som talte mest i utvelgelsen var vilje til å gå inn i endringsprosesser, ressurser og gjennomførbarhet og forankringen til øverste ledd både i administrasjonen og politisk. Dette var viktig å ha med for å kunne gjennomføre gode prosesser.

De utvalgte prosjektbibliotekene inngikk alle avtaler med fylkesbiblioteket. Vi hadde møter med kandidatene i januar/februar 2013. Møtets agenda var å avklare forventninger og forutsetninger og skrive avtaler for videre samarbeid. Deretter ble det i fellesskap laget fremdrifts- og økonomiplan for gjennomføring av de fysiske endringsprosjektene.