Lenker til inspirasjon

Å starte et bibliotekprosjekt – noen tanker samlet av prosjektleder

Lenker og tips til noen bøker, diverse rapporter, tidsskrifter og nettsider som vi har latt oss inspirere av:

Modellprogrammet Danmark

Biblioteksrummet Sverige

Innbydende bibliotekrom Akershus

Prosjekthåndboka

Rapporten fremtidens biblioteker – målgruppebasert viden til biblioteksudvikling

Nordic public libraries 2.0

Børn Rum Form – Arkitektur og design for begyndere

Fremtidens biblioteksbetjening af børn

Building Libraries for Tomorrow

Contemporary Library Architecture – a planning and design guide

People places – A guide for Public Library Buildings in New South Wales

Walk your library

Tidsskriftet Framsidan

Key issues in Building Design – How to get started in planning a project IFLA

Det viktige bibliotekrommet – et temahefte om bibliotekdesign Bok & bibliotek

Kulturstyrelsen Unges kreativitet som drivkraft for kulturinstitusjoner

Användarnas bibliotek – Rapport fra prosjektet Det frågeorienterade biblioteket

Ett Steg till! En metodbok för biblioteksutveckling

Mindspot – Make it your Library

Slip brugerne løs på biblioteket – kogebog til brugerinndragelse

Design Thinking for Libraries

element-40

Litteraturhenvisninger:

Audunson, Ragnar og Svanhild Aabø (2013). Biblioteket som motor i å skape lokalsamfunn med sammenhengskraft i en flerkulturell storbykontekst. Nordisk tidsskrift for Informationsvidenskab og Kulturformidling, 2, 39-50. http://www.ntik.dk/2013/Nr1/Audunson.pdf Lokalisert på internett 08.05.14

 

Fagerlid, Cecilie (2014) Derfor elsker de folkebiblioteket. Artikkel på nettsiden til Sosialantropologisk institutt, Universitetet i Oslo. http://www.sv.uio.no/sai/forskning/prosjekter/alna/aktuelle-saker/2013/fagerlid.html Lokalisert på internett 08.05.14

 

Hvenegaard Rasmussen, Casper m.fl. (2011) Biblioteket i byudviklingen – oplevelse, kreativitet og innovation. Danmarks bibliotekforening og Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), København.

Hvenegaard Rasmussen, Casper (m.fl) The four spaces – A new model for the public library. Paper. http://centralbibliotek.dk/sites/default/files/a_new_model_of_the_public_library_-_final_artikel_dorte_skot-hansen.pdf Lokalisert på internett 09.05.14

 

Kulturdepartementet. (1985) Lov om folkebibliotek http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108?q=folkebibliotek Lokalisert på internett 08.05.14

 

Nissen, Mette og Tine Furbo Carlsen (2013) Hvad synes du? En analyse af 4-rumsmodellen. Studentoppgave. Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), København.

http://pure.iva.dk/da/studentthesis/hvad-synes-du(bb987dcb-c9cb-429e-9c02-40ea8b75e83b).html Ikke tilgjengelig på internett.

 

Styrelsen for Bibliotek og medier i Danmark. (2010) Folkebibliotekerne i videnssamfundet

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/publikationer/rapporter_oevrige/folkebib_i_vidensamfundet/pdf/Folkebib__i_videnssamf.pdf Lokalisert på internett 08.05.14