Om prosjektet

Denne teksten ble skrevet i begynnelsen av prosjektperioden.

Mye av inspirasjonen til hvordan vi tenker å gjennomføre vårt prosjekt er hentet fra et stort ombyggingsprosjekt som har pågått i Surrey County utenfor London siden 2003. Der er 22 små og mellomstore tradisjonelle bibliotek forandret til moderne og åpne rom. Troms fylkesbibliotek har knyttet kontakt med ledelsen for dette prosjektet og var våren 2010 på studietur der. I mai 2011var prosjektlederen fra Surrey på gjenvisitt og holdt innlegg på bibliotekromseminaret i Alta.

Prosjektet i Surrey skjeler mye til Opening the book-konseptet fra England som har fokus på ”det leservennlige biblioteket”. I oktober i år deltok to av fylkesbibliotekets ansatte på kurs med Rachel van Riel fra «Opening the book» i regi av Nordland fylkesbibliotek.

Vårt prosjekt er også inspirert av Tårnby hovedbibliotek i Danmark sitt nyinnredningsprosjekt fra 2010 som er dokumentert på nettsiden deres ved hjelp av visuelle hjelpemidler, utfyllende prosjektbeskrivelser, bilder, filmer, artikler og rapporter. Bibliotekrom i Troms ønsker å bruke samme type metoder og utvikle en plan for hvordan man kan jobbe prosessuelt med bibliotekromutvikling.

Hvordan er egentlig bibliotekenes innredning visuelt sett? Rapporten «Walk your library» fra Århus kan være til god hjelp når man skal se på sitt eget bibliotek med nye øyne.

Bibliotekene er unike kulturinstitusjoner, som brukes av over halvparten av landets innbyggere i et kunnskaps- og opplevelsessamfunn i hastig utvikling. Fremtidens bibliotek betyr mer utadrettet formidling av media på utradisjonelle måter, nye brukergrupper, nye læremetoder og skapende aktiviteter. Disse nye rollene krever ny kompetanse og nye rom tilpasset samfunnsoppdraget, lokalsamfunnet og brukernes forskjellige behov.

I mars 2011 ble «Bibliotekplan for Troms 2011-2014» vedtatt i Troms fylkesting. Gjennom bibliotekplanen ønsker fylkesrådet å bidra til at alle innbyggerne i fylket har tilgang til bibliotektilbud av god kvalitet. Fylkesbiblioteket i Troms har en rolle som regional utviklingsaktør på bibliotekområdet. «Fylkesplan for Troms 2010-2013» understreker at alle innbyggere i Troms skal ha tilgang til funksjonelle og tidsriktige møteplasser for kulturopplevelser og aktiviteter.

 

Hvorfor er du så forferdelig glad, da? Jeg har jo akkurat lest en bok! Hverdagslykke fra Iben Sandemose

 

Mål for prosjektet

Vi skal utvikle endringsorienterte bibliotekrom i Troms tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur-, og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Gjennom kompetanseheving skal prosjektet gjøre de ansatte i stand til å tilpasse bibliotekrommet i tråd med løpende samfunns- og strukturendringer.

Organisering

Troms fylkesbibliotek er prosjektansvarlig. Det etableres ei styringsgruppe der fylkeskultursjefen som sektorovergripende ansvarlig innenfor kulturfeltet vil inngå i tillegg til en representant fra det politiske nivået i fylkeskommunen, to representanter fra kommunene og en representant for prosjektansvarlige. Styringsgruppa har overordnet ansvar for å følge opp planen for fremdrift og måloppnåelse.

Medlemmer i styringsgruppen er:

  • Ellen Østgård, fylkeskultursjef, Troms fylkeskommune
  • Mariam Rapp, fylkesråd for kultur og helse, Troms fylkeskommune
  • Marianne Bremnes, ordfører i Harstad kommune, Leder KS-Troms
  • Hege Walør Fagertun, rådmann i Bardu kommune
  • Birgit Larsen, fylkesbiblioteksjef, Troms fylkeskommune

Den interne arbeidsgruppa på fylkesbiblioteket består av:

  • Marit A. Somby, prosjektleder, Troms fylkesbibliotek
  • Trine Mellem, rådgiver, Troms fylkesbibliotek
  • Susanne Baumgärtel, rådgiver, Troms fylkesbibliotek
  • Linda Tindholm, rådgiver, Troms fylkesbibliotek

Arbeidsgruppas mandat er oppfølging av fremdriftsplanen i samarbeid med prosjektleder. Den fungerer som et idémyldringsteam, og som samarbeids- og samtalepartnere for prosjektleder i gjennomføringen av prosjektet. Arbeidsgruppa skal bistå i å finne løsninger og forslag til gjennomføring av de ulike delprosjektene, foreslå team og avdekke kompetansebehov. Arbeidsgruppa vil også være involvert i arbeidet med evaluering, rapportering og dokumentasjon av bibliotekromprosjektet.

Troms fylkesbibliotek arbeider mye teambasert og vektlegger utvikling av gode, funksjonelle team med spesifiserte ansvars- og arbeidsoppgaver. Denne arbeidsmetoden benytter vi også i bibliotekromprosjektet. Det er opprettet team tilhørende prosjektets ulike deler. Prosjektleder deltar i alle teamene.

Søknaden kan du lese her

Vi har laget en folder med informasjon om prosjektet som du finner her

Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket 15. sept. 2012

Prosjektrapport til Nasjonalbiblioteket 1. oktober 2013