«Prosjektregnskap»

Bruk av personal- og økonomiske ressurser:

Fylkesbibliotekets tidsbruk utover 100 % prosjektlederstilling er minst et halvt årsverk. Tidsbruk til kartleggingsmøter, diverse andre møter, workshoper,seminarer og studieturer er over 2300 timer (anslått gjennomsnittlig 6 deltakere pr. møte). Kommunene har lagt ned mye tid og penger for å få gjennomført sine prosjekter. Hver kommune har brukt fra 1-2 uker og helt opp til et halvt år i arbeidstid, alt etter størrelse på prosjekt og grad av involvering. Vi har også engasjert mange utenom bibliotekene, i administrasjonene, samarbeidspartnere, lokale aktører, leverandører og konsulenter.

Figur

Prosjektmidler:

Utviklings- og prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket utgjør rundt 1,9 millioner kroner gjennom de tre årene. Fylkeskommunen har bidratt med 1,3 millioner, av disse er 885 000 kroner brukt direkte til fysiske ombygginger, kjøp av innredning, konsulenttjenester mv. Totalt har bibliotekrom i Troms utløst drøye 1,9 millioner kroner i prosjektmidler i kommunene. Det vil si at vi har oppnådd å utløse dobbelt så mye prosjektmidler enn den 50/50-matchingen som var forventet fra kommunene i utgangspunktet. I hvert delprosjekt ble det laget en prosjekt- og økonomiplan hvor finansiering ved hjelp av fylkeskommunale og kommunale midler ble klarlagt.

Utløste midler til fysisk ombygging/innkjøp av innredning/leie av konsulenter/workshops:

Fra kommunene: 1 913 000 kroner

Fra prosjekt Bibliotekrom i Troms: 885 000 kroner

= til sammen 2 798 000 kroner

Samarbeidskommunenes innbyggertall pr. 1. januar 2014:

  • Bardu kommune – 3933
  • Karlsøy kommune – 2317
  • Lavangen kommune – 1012
  • Lenvik kommune – 11455
  • Nordreisa kommune – 4850
  • Salangen kommune – 2220
  • Skånland kommune – 2940