Møteplan & Intervjumal

Intervju med biblioteksjef

Det ble utarbeidet et fast sett med spørsmål som biblioteksjefen fikk tilsendt ca. en uke før vi kom. Vi ba ikke om svar eller tilbakemeldinger på forhånd. Bakgrunnen var at vi ønsket å komme til hvert bibliotek med minst mulig forutinntatte holdninger og gi biblioteksjefen mulighet til å beskrive sin opplevelse av ”tilstanden” der og da.

Prosjektleder ledet intervjuet. Det ble laget en ferdig referatmal. En i gruppa hadde spesielt ansvar for å ta notater under intervjuet, særlig å merke seg de viktigste temaene/perspektivene – det som pekte seg ut som hovedutfordringer. I etterkant av intervjuet skrev vi et skriftlig sammendrag/oppsummering som ble lagt ut på bloggen.

element-03

Møteplan for møtet med kommuneledelsen

Prosjektleder var møteleder. De andre på gruppa deltok på møtet og kunne selvfølgelig komme med sine faglige betraktninger og oppfølgingsspørsmål. De hadde også ekstra ansvar for å ta notater. Det ble laget en egen referatmal.

Innledning

 • Om bibliotekplan for Troms
 • Om bibliotekenes samfunnsrolle og bibliotekromprosjektets fokusområder
 • Om det aktuelle bibliotekets status i lokalsamfunnet
 • Om det aktuelle bibliotekets utviklingsmuligheter og utfordringer

Aktuelle spørsmål:

 • Hva fins av overordnede prioriteringer og planer, kommunens mål for bibliotektjenesten.
 • Hva slags type bibliotekrom må kommunen ha for å nå sine mål?
 • Hva trengs av kompetanse for å nå kommunens mål?
 • Mulige sambruks- eller samlokaliseringsløsninger?
 • Hvem samarbeider man med? Forslag til nye samarbeidspartnere i lokalsamfunnet.
 • Om økonomiske – og personalmessige ressurser. Prioriterer kommunen bibliotektjenesten? Tilrettelegging for kompetanseheving ved biblioteket.
 • Drøfting av eventuelle løsninger – forslag til samarbeidsprosjekt