Valg av kandidater

0Prosjektet Bibliotekrom i Troms skal bidra til å forbedre bibliotekrommene i Troms gjennom kompetanseheving, utviklingsprosesser og fysiske endringsprosjekter innenfor realistiske rammer. Når prosjektet er avsluttet skal flere bibliotek i Troms fremstå som nye, funksjonelle bibliotek, som gode eksempler for andre og som resultat av lokale prosesser der flere samarbeidsparter har deltatt. Alle skal ha fått et løft i forhold til å se endringsmuligheter for eget bibliotek.

Våren og høsten 2012 ble det gjennomført kartlegging av behov, potensiale og muligheter for samhandling og samarbeid i kommunene. Best mulig tilrettelegging for funksjoner og aktiviteter som foregår i bibliotekene, sett i forhold til lokalsamfunnet og de ulike brukergruppene, er det viktigste perspektivet og en bærebjelke og en forutsetning for alle delprosjekter det nå inngås samarbeid om.

Figur

Styringsgruppa for bibliotekromprosjektet nedsatte i møte høsten 2012 noen kriterier for utvelgelse av kandidater. Geografisk spredning, størrelsen på kommunene, i tillegg til ulikhet og mulighet for samhandling/samarbeid med andre har vært viktig i valget. Kriteriene som har talt mest er vilje til å gå inn i endringsprosesser, ressurser og gjennomførbarhet og forankringen til øverste ledd både i administrasjonen og politisk. Dette er viktig for å kunne gjennomføre gode prosesser.

De utvalgte prosjektbibliotekene inngår egne avtaler med fylkesbiblioteket. Vi ber om et møte med kandidatene i januar/februar 2013. Møtets agenda er å avklare forventninger og forutsetninger og skrive avtale for videre samarbeid. Deretter må det i fellesskap lages fremdrifts- og økonomiplan for gjennomføring av de fysiske endringsprosjektene.